FOR 1985-12-20 nr 2246: Forskrift om jegerprøve.

DATO: 20.12.1985 nr. 2246

DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet)

AVD/DIR: Naturvernavd.

PUBLISERT: I 1985 s 1418

IKRAFTTREDELSE: 01.04.1986

SIST-ENDRET: F07.03.1995 nr. 242

HJEMMEL: L29.05.1981 nr. 38 § 39

INNHOLD

Forskrift om jegerprøve.

Fastsatt ved kgl.res. av 20. desember 1985 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr 38 om viltet § 39. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 7 mars 1995 nr. 242.

§ 1. Alle førstegangsjegere skal ha bestått jegerprøve i samsvar med denne forskrift. Som førstegangsjeger regnes den som vil utøve jakt uten å kunne godtgjøre å ha betalt jegeravgift for en tidligere sesong. Personer som fyller 16 år etter 31. mars 1986 må i alle tilfelle avlegge jegerprøve.

Jegerprøve kan avlegges fra den dag vedkommende fyller 14 år. Personer under 16 år trenger ikke avlegge jegerprøve for å delta i jakt sammen med myndig jeger, forutsatt at deltakelsen er i samsvar med forskrift om aldersgrense for jegere. Fylkesmannen kan etter søknad gi personer over 16 år inntil ett års utsettelse med å ta praktisk kurs dersom det ikke er kurstilbud i rimelig nærhet.

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de på oppfordring fra viltmyndighetene kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.

§ 2. Jegerprøven består av en skriftlig teoretisk eksamen og et praktisk kurs.

Personer under 18 år må ha særskilt dispensasjon fra politimesteren etter våpenlovens § 29 eller samtykke fra den som har foreldreansvaret til å gjennomgå det praktiske kurset.

§ 3. Fylkesmannen bestemmer hvem som skal arrangere den teoretiske eksamen.

Praktiske kurs holdes etter avtale med Direktoratet for naturforvaltning av frivillige studieorganisasjoner i samsvar med lov om voksenopplæring, eller av andre.

Teoretisk eksamen og praktisk kurs holdes normalt to ganger årlig. Om mulig bør det gis slikt tilbud i hver kommune eller i en nabokommune.

§ 4. Den som vil avlegge jegerprøven, skal betale gebyr for teoretisk eksamen. Miljøverndepartementet fastsetter størrelsen på gebyret. For det praktiske kurs kan arrangøren kreve kursavgift som settes slik at kursutgiftene blir dekket.

0 Endret ved forskrift 7 mars 1995 nr. 242.

§ 5. Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve med 50 spørsmål hvor prøvedeltakerne kan velge mellom tre oppgitte svar på hvert spørsmål. 80 % (40 spørsmål) må være riktig besvart for at prøven skal være bestått.

Direktoratet for naturforvaltning bestemmer hvem som skal fastsette spørsmålene. De skal være hentet fra følgende emner: generell viltøkologi, artskunnskap, viltloven og andre aktuelle bestemmelser, viltkonvensjoner, viltforvaltning, naturvern, viltsykdommer, viltstell, jaktvåpen, ammunisjon, jakthunder, norske jaktformer, fangst og fangstredskaper og behandling av felt/fanget vilt.

0 Endret ved forskrift 7 mars 1995 nr. 242.

§ 6. Det praktiske kurset skal særlig gi instruksjon om jaktvåpnenes oppbygging og funksjon, sikkerhetsprinsipper, grunnleggende regler om human og sikker jakt og fangst, avstandsbedømmelse og skyting med haglgevær. Det skal skytes minst 15 skudd med haglgevær mot skyteskive og lerdue. Kurset skal følge et opplegg godkjent av Direktoratet for naturforvaltning.

Kurset skal være på 16 timer fordelt over fire dager og ledes av en instruktør utdannet etter retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Dersom kursarrangør finner det uforholdsmessig kostbart for kursdeltakeren å holde kurset over fire dager, kan det i stedet holdes over færre dager.

For fullført praktisk kurs kreves at prøvedeltakeren har vært til stede og deltatt under hele kurset. Den som ikke har fått fullført hele kurset, kan ta de manglende deler ved et annet kurs samme eller påfølgende halvår. Kursarrangøren gir melding til viltnemnda eller den fylkesmannen bestemmer om fullført deltakelse i kurset.

0 Endret ved forskrift 7 mars 1995 nr. 242.

§ 7. Viltnemnda eller den fylkesmannen bestemmer skriver ut bevis for avlagt jegerprøve til den som har bestått teoretisk eksamen og fullført praktisk kurs, og sender rapport om dette til jegerregisteret.

§ 8. Jegerprøven gjelder uten tidsbegrensning. Den som blir fradømt retten til å drive jakt, må likevel avlegge ny jegerprøve for å bi registrert som jeger.

§ 9. Miljøverndepartementet kan vedta endringer i denne forskrift. Direktoratet for naturforvaltning kan gi utfyllende bestemmelser om jegerprøvens innhold og avvikling og kan i særlige tilfelle dispensere fra reglene i denne forskrift.

§ 10. Den som i strid med denne forskrift driver jakt uten å ha avlagt jegerprøve, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, jfr. viltlovens § 56. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

§ 11. Denne forskrift trer i kraft 1. april 1986.