GENERELLE MÅL GK, VK 1 OG VK 2

NIVÅ 1

* Oppleve gleden ved allsidig fysisk aktivitet alene og sammen med andre

* Få forståelsen for den personlige og samfunnsmessige nytten av fysisk aktivitet

* Lære å ta ansvar for egen trening med utgangspunkt i individuelle forutsetninger og behov

* Utvikle evnen til samarbeid og omsorg for andre

* Få oppleve spenningen ved å møte utfordringer og mestre disse

* Lære å bruke kroppen riktig i arbeid og fritid

NIVÅ 2

* Kunne se sammenhengen mellom ulike aktivitetsformer gjennom sentrale prinsipper for trening og bevegelse

* Utvikle evne til kritisk vurdering av ulike sider ved idrett og andre aktiviteter

* Utvikle kreative evner og estetisk sans gjennom ulike former for lek og annen aktivitet

* Utvikle kulturell identitet gjennom kunnskap om og erfaring med vårt nasjonale og lokale særpreg innen idrett, dans og friluftsliv

* Få forståelsen for den betydning etiske normer, regler og fair play spiller for idretslige aktiviteter og fellesskapet

KOMMENTAR

Jeg har delt opp de generelle målene i to; med 2 timer pr. uke og 25-30 elever i en klasse bli det vanskelig å nå målene på nivå 2.

LITTERATURLISTE
Læreplan for videregående utdanning Kroppsøving
Felles allment fag for alle studieretninger
KUF 1994