SPESIFIKKE MÅL GK

LAGSPILL

Mål 1

Elevene skal tilegne seg tekniske ferdigheter og kunnskaper i minst 3 vanlige lagspill

Hovedmomenter

Elevene Skal

1a Praktisere de tekniske ferdighetene som er en forutsetning for å kunne delta i spillet

1b Kunne de viktigste reglene i spillet og forstå betydningen av begrepet fair play

1c Bruke sine kreative evner i samarbeid med andre til å skape sine egne varianter av spillet

1d Ta ansvar for egen og andres sikkerhet

INDIVIDUELLE IDRETTER

Mål 1

Elevene skal tilegne seg tekniske ferdigheter og kunnskaper i minst 3 individuelle idretter

Idrettene skal ivareta allsidighet og variasjon, og så langt det er mulig omfatte både sommer og vinteraktiviteter

Hovedmomenter

Elevene Skal

1a Praktisere de mest sentrale teknikkene i de aktivitetene som inngår i undervisningen

1b Kunne forklare sentrale bevegelsesprinsipper i de aktivitetene som inngår i undervisningen

1c Bruke sine kreative evner i samarbeid med andre til å skape sine egne varianter av aktivitetene

1d Ta ansvar for egen og andres sikkerhet

1e Gjennom praksis lære hvordan idrettene kan nyttes som god mosjon

GRUNNTRENING

Mål 1

Elevene skal praktisere og ha kunnskaper om sentrale momenter innen området grunntrening

Hovedmomenter

Elevene Skal

OPPVARMING

1a Kunne gjennomføre og forklare prinsippene for hensiktsmessig oppvarming

1b Forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

UTHOLDENHET

1c Gjennomføre utholdenhetstrening etter kontinuitetsprinsippet og intervallprinsippet

1d Gjengi hovedprinsippene for utvikling av aerob utholdenhet

STYRKETRENING

1e Gjennomføre ulike former for styrketrening med og uten styrketreningsapparater, og kunne skille formene fra hverandre

1f Gjøre rede for de største muskelgruppenes plassering og funksjon

BEVEGELIGHETSTRENING

1g Vise at de kan velge øvelser i bevegelighetstrening som er hensiktsmessige i forhold til egne forutsetninger

1h kjenne de viktigste faktorene som påvirker bevegelighet

KROPPSBRUK OG SKADEBEHANDLING

Mål 2

Elevene skal kjenne tilde vanligste skadene og belastningsskadene som kan oppstå i forbindelse med fysiske aktiviteter i arbeid og fritid og hvordan disse kan forebygges

Hovedmomenter

Elevene Skal

2a Kjenne tilbetydningen av utstyr, underlag, sittestillinger og løfteteknikk med henblikk på å forebygge skader

2b Kjenne til betydningen av allsidig og variert trening med henblikk på å forebygge skader

2c Kunne utføre en del enkle øvelser som kan forrebygge de mest vanlige fysiske belastningslidelsene

2d Kunne gjengi prinsippene for skadebehandling

DANS

Mål 1

Elevene skal praktisere og ha kunnskaper om enkelte former for dans

Hovedmomenter

Elevene skal

1a Kunne danse et lite utvalg av danser eller denseelementer fra nasjonal dansearv, og/eller et utvalg av andre lands dansetradisjoner

1b Kjenne til den mest sentrale terminologien i tilknytning til de dansene som inngår i undervisningen

1c Med utgangspunkt i kjente danser og danseelementer, sammen med andre bruke sine kreative evner til å skape sine egne kombinasjoner av danseelementer

FRILUFTSLIV

Mål 1

Elevene skal kjenne til de mulighetene som nærmiljøet har for friluftsliv og til betydningen av et godt samspill mellom menneske og natur

Hovedmomenter

Elevene skal

1a Praktisere enkle former for friluftsliv som bygger på lokale tradisjoner og der naturopplevelsen står i sentrum

1b Ha kjennskap til hvordan enn kan praktisere friluftsliv slik at naturmiljøet ivaretas

LITTERATURLISTE
Læreplan for videregående utdanning Kroppsøving
Felles allment fag for alle studieretninger
KUF 1994