ORIENTERING

HOVEDMOMENTER

- kart/ karttegn/kartfarger/nordlinjer/målestokk

- kompass

- veivalg

KARTET:

Når du holder kartet slik at du kan lese det er nord øverst på kartet og syd nederst på kartet, vest er til venste og øst til høyre.

Ekvidistanse:Høydeforskjell mellom høydekurvene.

Farger: Blått angir det som har med vann å gjøre.

Svart angir hovedsaklig detaljer skapt av dyr og mennesker, men også naturlige detaljer som stup,steiner og ur.

Gult angir åpne og halvåpne områder.

Grønt angir vegetasjon som er til hinder for løpingen.

Brunt angir terrengformen.

Hvitt betyr skog med vanlig løpbarhet.

Gafling:Benyttes i stafetter ved at lagene tar postene i ulik rekkefølge

Holdepunkt:Et sted på kartet hvor man er sikker på hvor man er.

Høydekurver:Brun prikk betyr høydepunkt, langt mellom kurvene betyr slakt terreng, kort mellom kurvene betyr bratt terreng.

Kartkontakt:Alltid vite hvor på kartet man er.

Karttegn: Sti, vei, grøft,myr, jorde, voll, kolle, høydepunkt m.m.

Ledelinje: Detaljer på kartet som er lette å følge.

Målestokk: Stryk de to siste nullene for å finne ut hvor langt 1 cm på kartet er i terrenget Eks: 1:50000 - 1 cm = 500m, 1: 15000 - 1cm = 150m.

Orientere kartet:Kart og terreng stemmer overens. Nord på kartet er da mot nord i terrenget.

Strekk:Terrengavsnittet mellom to poster

Tommelgrepet: Holde tommelen på kartet der du er, og flytte den etter hvert som du beveger deg i terrenget.

Veivalg:Den traseen du velger mellom postene.

KOMPASSET

Har følgende oppgaver:

1) Det skal vise oss nord.

2) Det skal være kursuttaker/angiver.

3) Det skal være målestav (cm).

Fig.1. Kompass

Kurstaging:

1)Legg langsiden av kompasslinjalen fra der du står til dit du skal. Marsjretningspilen MÅ peke mot det stedet du skal.

2)Vri kompasset slik at husets nordlinjer blir paralelle med kartets nordlinjer.Kompasshusets nordpil MÅ peke mot nord på kartet.

3)Snu deg med kartet og kompasset til kompassnålen ligger inne i kompasshusets nordpil.

Pass på at de røde enden av kompassnålen peker mot N merket inne i kompasshuset.

MARSJRETNINGSPILEN peker nå i den retningen du skal gå.

© B.V.N. 1994.

LITTERATURLISTE
Waitz, G. m.fl. Aktivitetsløre i kroppsøving
Universitetsforlaget 1993

Jensen, E. Aktiv Kroppsøving for den videregående skolen
Aschehoug 1994.