SPESIFIKKE MÅL VK 1

IDRETTER

Mål 1

Elevene skal kunne bruke sine kunnskaper, ferdigheter og kreative evner til å utvikle ny kunnskap og nye ferdigheter i ulike idretter

Hovedmomenter

Elevene Skal

1a Videreutvikle og praktisere de mest sentrale tekniske og taktiske ferdighetene i grunnkurset

1b Kjenne til sammenhengen mellom trening av koordinative egenskaper og utvikling av teknikker i de samme idrettene

1c Tilegne seg ferdigheter og kunnskaper i minst en ny idrett

1d Ved å bruke sine kreative evner kunne tilpasse sine idrettslige ferdigheter til fysisk miljø, utstyr og ulike gruppesammensetninger

GRUNNTRENING

Mål 1

Elevene skal kunne tilpasse grunntreningsprinsippene til ulike individuelle behov

Hovedmomenter

Elevene Skal

1a Kunne forklare begrepene aerob og anaerob energifrigjøring

1b Praktisere og kunne forklare måter å trene spenst og hurtighet på

1c Kjenne til forhold som kan påvirke spenst og hurtighet

1d Kunne anvende prinsippene for utholdenhetstrening, bevegelighetstrening og styrketrening i valgte idretter

1e Kunne praktisere treningsopplegg som kan forebygge helseproblemer

Mål 2

Elevene skal planlegge og gjennomføre ulike treningsøkter med utgangspunkt i generelle prinsipper for treningsplanlegging

Hovedmomenter

Elevene Skal

2a Kjenne prinsippet om belastning, tilpasning og restitusjon

2b Kjenne prinsippet om variasjon, progresjon og kontroll

2c Detaljplanlegge og gjennomføre minst 2 ulike treningsøkter som tar utgangspunkt i individuelle behov

KROPPSBRUK OG HELSE

Mål 1

Elevene skal ut fra prinsippene om grunntrening ha kjennksp til sammenhengen mellom kroppsbruk og helse

Hovedmomenter

Elevene Skal

1a Kjenne til de helsemessige gevinster av aerob utholdenhetstrening

1b Kjenne til forhold som kan virke negativt inn på aerob utholdenhet

1c Kunne forklare sammenhengen mellom muskelstyrke og kroppsholdning

1d Kunne forklare hvordan styrketrening kan forebygge belastningslidelser i muskel og skjelettsystemet

1e Kunne forklare sammenhengen mellem bevegelighet,kroppsbruk og kroppholdning

1f Kunne forklare hvilken betydning utformingen av arbeidsplassen har i forhold til ulike typer belastningslidelser

1g Ha kjennskap til ryggens oppbygning og virkemåte og hvordan ryggplager kan forebygges

1h Bruke hensiktsmessige arbeidsstillinger og løfteteknikk i ulike arbeidsoppgaver

Mål 2

Elevene skal kunne vurdere psitive og negative sider ved trening

Hovedmomenter

Elevene Skal

2a Forstå sammenhengen mellom hensiktsmessig trening og god helse i vid forstand

2b Kunne vursere ulike sider ved en treningskultur som kan resultere i negative konsekvenser for helsen, f.eks. spiseforstyrrelser og bruk av doping

DANS

Mål 1

Elevene skal videreutvikle kunnskaper om og ferdigheter i dans

Hovedmomenter

Elevene skal

1a Kunne danse et lite utvalg av nye danseformer

1b Kjenne til den mest sentrale terminologien i tilknytning til de dansene som inngår i undervisningen

1c Med utgangspunkt i kjente danser og danseelementer, bruke kreative evner i samarbeid med andre til å skape sine egne kombinasjoner av danseelementer

FRILUFTSLIV

Mål 1

Elevene skal utvikle sine kunnskaper om de mulighetene nærmiljøet har for friluftsliv og ha en god forståelse for samspillet mellom menneske og natur

Hovedmomenter

Elevene skal

1a Praktisere friluftsliv som bygger på lokale tradisjoner der naturopplevelsen står i sentrum

1b Ha gode kunnskaper om hvordan en kan praktisere friluftsliv slik at naturmiljøet ivaretas

LITTERATURLISTE
Læreplan for videregående utdanning Kroppsøving
Felles allment fag for alle studieretninger
KUF 1994