SPESIFIKKE MÅL VK 2

IDRETTER GRUNNTRENING, DANS OG FRILUFTSLIV

Mål 1

Elevene skal kunne kombinere kunnskaper og ferdigheter innen idretter, grunntrening, dans og friluftsliv. De skal kunne vurdere hvordan dette kan brukes til å videreutvikle og variere det de behersker og til å lære nye idretter og/eller aktiviteter

Hovedmomenter

Elevene skal

1a Kunne bruke kunnskaper og ferdigheter i en kvalitetsmessig videreutvikling av ulike sider ved en valgt idrett og/eller aktivitet

1b Kunne bruke ferdigheter og kreative evner i lek og annen aktivitet der gleden over å være i bevegelse og det sosiale fellesskapet står i sentrum

Mål 2

Elevene skal kjenne til aktivitetstilbudene i idrett som finnes i lokalsamfunnet

EGENTRENING

Mål 1

Elevene skal planlegge 2 perioder med selvstendig treningsarbeid, formulere mål og tiltak og gjennomføre planene

Hovedmomenter

Elevene skal

1a Utforme mål for egentreningsperioden

1b Utarbeide og gjennomføre en plan for å nå målene

1c Vurdere gjennomføringen av planen

LITTERATURLISTE
Læreplan for videregående utdanning Kroppsøving
Felles allment fag for alle studieretninger
KUF 1994