Emosjoner og mental trening

1. Emosjonelle uttrykkformer eller reaksjonsmåter er først og fremst et resultat av:

Arvemessige faktorer
Sosiale faktorer
Tidligere erfaring/læring

2. Kvaliteten og intensiteten i den emosjonelle opplevelsen vil variere. I hvilken grad vil du si denne er avhengig av persepsjonen og den kognitive vurderingen?

I stor grad
I liten grad
Ingen betydning

  3. Hva legger man i begrepet arousal/aktivering?

Fysisk opphisselsesstand
Psykisk tilstand oppstått pga. et behov
Generell fysisk og psykologisk aktivering av organismen

4. Tåler ulike bevegelsesopgaver ulik grad av spenning?

  Ja
  Nei
  Både ja og nei

5. Når føler en person i telisk tilstand seg avslappet?

  Når aktiveringen er høy
  Når aktiveringen er middels
  Når aktiveringen er lav

  6. Når føler en person i paratelisk tilstand seg opphisset

  Når aktiveringen er høy
  Når aktiveringen er middels
  Når aktiveringen er lav

7. Når bestemmer personen seg for å delta i konkurransen i følge Martens teori om konkurranseprosessen?

  I den objektive konkurransesituasjonen
  I den subjektive konkurransesituasjonen
  Etter den objektive konlurransesituasjonen

8. Når begynner barn i følge Alderman å vise konkurranseadferd?

  Før 2 års alder
  Fra ca. 3 års alder
  Fra ca. 5 års alder

9. Er trekkangst en stabil eller ustabil personlighetsegenskap?

  Stabil
  Ustabil
  Det er avhengig av situasjonen

10. Har utøverens generelle angstnivå betydning for hvordan denne persiperer konkurransesituasjonen?

  Ja
  Nei
  Delvis

11. Har innlæringsstadiet/graden av automatisering betydning for prestasjonen når vi deltar i en konkurranse?

  Ja
  Nei
  Det er avhengig av alder

12. Når de det vi kaller "skjult frafall" størst?

  Før 10 års alder
  Mellom 12-13 års alder
  I puberteten

13. Er mental trening kun for toppidrettsutøvere?

  Ja
  Nei
  Ja, + utøvere på nasjonalt nivå

14. Hvordan bør den mentale treningen foregå?

  Sammen med vanlig trening
  Uten om den vanlige treningen
  Begge deler

15. Hva er autogen trening?

  Det samme som hypnose
  En metode til psykisk og fysisk avspenning
  En metode til å løse psykiske problemer

16. Er målsetting en viktig del av mental trening?

  Ja
  Nei
  Det er avhengig av nivå

17. Er det riktig at en alltid bør tenke på positive opplevelser og unngå negative?

  Ja
  Nei
  Ja, bortsett fra i pressede situasjoner

18. Hva menes med affirmasjoner?

  Betydningsfulle setninger som du sier til deg selv
  Betydningsfulle setninger som du sier til andre
  Forsterkninger

19. Hvilken mental treningsteknikk tenker du på med følgende formulering: Tanken virker i kroppen?

  Tankestoppteknikk
  Bio feedback
  Autogen trening

20. Hvor har du vanligvis størst effekt av den mentale treningen ved innøvelse av en ny teknikk?

  Før et læringsplatå
  På et læringsplatå
  Etter et læringsplatå