Gruppepsykologi

1. Dalton skiller mellom tre hovedtyper gruppedannelse innenfor organisasjoner - hvilke?

Blandede, nøytrale, vertikale
Blandede, horisontale, vertikale
Blandede, vertikale, autogene

2. Hva kjennetegner et team?

Medlemmene er styrt av en sterk leder
Medlemmene er uavhengig av hverandre
Deler felles prestasjonsmål

  3. Alle grupper innenfor idrett fungerer som et team:

Ja
Nei
Nei, bortsett fra lagidretter

4. Hva menes med sosial fasilitering?

  Samarbeidseffekten
  Deltakereffekten
  Publikumseffekten

5. Ved innlæring av nye øvelser bør treneren eliminere publikumseffekten mest mulig:

  Ja
  Nei
  Avhengig av nivå

  6. Som en del av konkurransetreningen er det viktig å trene med publikum tilstedet:

  Ja
  Nei
  Avhengig av nivå

7. Hva karakteriserer choke effekt?

  Publikum motiverer utøverne til å prestere godt
  Publikum gjør utøverne usikre
  Publikum gjør utøverne selvbevisste

8. Hva menes med additive oppgaver?

  Gruppens prestasjon er avhengig av den utøveren som representerer gruppen
  Gruppenns prestasjon er basert på summen av hvert enkel medlems individuelle bidrag
  Begge deler

9. Hva menes med konjunktive oppgaver?

  Gruppeproduktet er identisk med det mest kompetente bidraget
  Gruppeproduktet er gjennomsnittet av medlemmenes innsats og prestasjon
  Alle gruppens medlemmer må bidra til at gruppeproduktet skal bli ferdig 

10. Hva er coaktivavhengige idretter?

  Fotball
  Volleball
  Roing

11. Hva er proaktiv - reaktiv  avhengige idretter?

  Opplegger i volleyball
  Bowling
  Skyting

12. Hva menes med Ringelmanneffekten?

  Gjennomsnittlig indivuell prestasjon øker ved økt gruppestørrelse
  Gjennomsnittlig indivuell prestasjon minsker ved økt gruppestørrelse
  Gruppeprestasjonen øker ved økt gruppestørrelse

13. Sosial loffing øker som regel ved økt gruppestørrelse:

  Ja, men kun hvis gruppestørrelsen er over 8
  Ja
  Nei

14. Hva menes med en rolle?

  Summen av de oppgaver som knyttes til en person i en bestemt situasjon
  Summen av de forventninger som er knyttet til en person i en bestemt situasjon
  Begge deler

15. Grovt sett skilles det mellom tre typer rollekonflikter - hvilke?

  Personalrollekonflikt, eksternrollekonflikt, interrollekonflikt
  Personalrollekonflikt, inernrollekonflikt, interrollekonflikt
  Personalrollekonflikt, intrarollekonflikt, interrollekonflikt

16. Fire faktorer utgjør grunnlaget for kohesjon i en gruppe:

  Team, ledelse, omgivelse, personlige faktorer
  Team, størrelse, omgivelse, personlige faktorer
  Team, ledelse, sosiale, personlige faktorer

17. Er det alltid en sammenheng mellom kohesjon og prestasjon?

  Ja
  Nei
  Ja, bortsett fra i pressede situasjoner

18. Presterer grupper med lave prestasjonsnormer best ved høy, middels eller lav kohesjon?

  Høy
  Middels
  Lav

19. En vanlig inndeling av kommunikasjonsformer er:

  Ekte toveis, intern, ekstern
  Toveis, intern, ekstern
  Enveis, toveis, intern, ekstern

20. Utøvernes tilfredshet og prestasjon er i følge Chelladurai et produkt av tre kategorier treneradferd:

  Interpersonlig, ønsket , aktuell treneradferd
  Foreskrevet, ønsket, aktuell treneradferd
  Foreskrevet, individuell, aktuell treneradferd