Eksempel 1 Jegerprøven 

 

1) Hvilken viltart gir det største økonomiske utbyttet?
a) villrein
b) rype
c) elg

2) Hvor mange stykk småvilt blir det gjennomsnittlig felt pr. år?
a) ca. 700 000
b) ca. 1 000 000
c) ca. 1 300 000

3) En drilling er et gevær med
a) 3 løp
b) 1 rifleløp og 1 hagleløp
c) 2 hagleløp og 2 rifleløp

4) Hvilket løp har størst diameter av kaliber 12 og 20?
a) 12
b) 20
c) Samme

5) Hvor går de fleste bomskudd på fugl i flukt?
a) foran fuglen
b) bak fuglen
c) over fuglen

6) Hva kjennetegner magnum haglpatroner?
a) patroner som er laget av magnum stål
b) kraftig ladede patroner
c) patroner med hylselengde kortere enn 65 mm

7) Hva er viktigst med hensyn til rett kulebane
a) kuler med høy hastighet
b) kuler med lav hastighet
c) kuler med stort kaliber

8) Skjeftets vridning kalles
a) choke
b) buster
c) cast off

9) Hvis fugl treffes med 3-5 hagl har skuddavstanden da noen betydning?
a) nei, ikke med hagl med mindre diameter enn 2,5mm
b) ja
c) nei

10) Hva vil det si at hunden trykker?
a) den er treg i avansen
b) den legger seg i det viltet flyr opp
c) feil, det er viltet som trykker, ikke hunden

11) Drivende hund kan brukes til
a) hare, rev, gaupe, rådyr, hjort
b) hare, rev, gaupe, hjort, dåhjort
c) hare, rev, gaupe, grevling, hjort

12) Hvordan legges hjortedyret under oppbrekkingen?
a) på siden
b) på ryggen
c) på buksiden

13) Hva menes med døgngrader?
a) hvor mange dager kjøttet henger til modning multiplisert med antall grader
b) hvor mange dager kjøttet henger til modning når temperaturen er under 40gr
c) gjennomsnittstemperaturen i den perioden kjøttet henger til modning

14) Hvor er dyret sannsynligvis truffet hvis du finner blod med skum?
a) i hodet
b) i hjertet
c) i lungene

15) Hvor lang tid bør du minst vente før du går frem til anskuddsstedet ved skadeskyting?
a) 5 minutter
b) 30 minutter
c) 60 minutter

16) Regnes jakt på hare som småviltjakt under alle omstendigheter?
a) ja
b) nei, ikke hvis den drives med rifle
c) nei, ikke hvis den drives med hund

17) Hva menes med uttrykket støkkjakt?
a) bruk av støtende hund som støkker eller støter viltet opp
b) jakt uten hund der jegeren selv støkker opp viltet
c) jakt der man beveger seg raskt slik at viltet ikke rekker å flykte før man er på skuddhold

18) Er det tillat å bruke feller under jakt på mår og mink?
a) ja
b) nei
c) ja, men bare i en viss periode av jakten

19) Hva er maksimum skyteavstand på småvilt med hagle?
a) 30m
b) 35m
c) 25m

20) Hva er maksimum sikkerhetsavstand for hagl med 2mm diameter?
a) 100m
b) 200m
c) 400m

21) Hva er anbefalt maksimum skuddavstand på hare og andre mindre viltarter med rifle?
a) 100m
b) 75m
c) 50m

22) Ved å skyte inni en flokk er det stor sannsynlighet for på treffe vilt. Hvorfor er det ikke bra å skyte inn i en flokk?
a) fordi det alltid resulteter i skadeskyting
b) fordi andre dyr kan snuble i det trufne dyret og skade seg
c) fordi ved rettet avskyting er man ikke sikker på å treffe rett dyr

23) Våpen skal aldri rettes mot mennesker
a) nei, under ingen omstendigheter
b) nei, med mindre det er sjekket og funnet tom for patroner
c) nei, med mindre man befinner seg utenfor våpenets skuddvidde

24) Hvordan skal du gå frem for å undersøke om det er snø i munningen?
a) holde pipen og prøve å blåse inn i røret
b) tømme våpenet for patroner og deretter fjerne snøen med pussestokk, kvist e.l.
c) banke løpet mot et tre e.l.

25) Jaktrifler bør være innskutt umiddelbart før jakten
a) ja
b) bare nødvendig hvis våpenet har vært utsatt for støt eller slag siden siste skyting
c) nei, når skyteprøven er avlagt går våpenet korrekt

26) Viltlovens § 19sier jakt skal utøves på en slik måte
a) at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom
b) at viltet forstyrres minst mulig undr jakten
c) at vilt, mennesker og eiendom forstyrres eller skades minst mulig

27) Hvorfor er det viktig at jegeren under jakt opptrer på en slik måte at viltet ikke forstyrres unødig før skuddet?
a) det er ikke forenlig med human jakt
b) det er ikke viktig
c) skremte dyr er hardskutte og risiko for skadeskyting øker

28) Hva menes med en vital del av våpenet?
a) magasinet
b) sluttstykket, underbeslag på hagle
c) kikkertsiktet

29) Hvordan skal ammunisjon oppbevares i bebodd hus?
a) atskilt fra våpen og nedlåst
b) ut av rekkevidde for vedkommende
c) nedlåst sammen med våpenet

30) Hvor gammel må du være for å kjøpe eller overta våpen eller ammunisjon?
a) 18 år, men 16 år under visse betingelser
b) 16 år
c) 18 år

31) Er fredning av vilt et viltforvaltningstiltak?
a) ja
b) ja, hvis det dreier seg om jaktbare arter
c) nei

32) Hvilke tiltak i viltskjøtsel er for tiden de viktigste?
a) fredning av sjeldne viltarter
b) sikring av viltartenes biotoper eller produksjonsområder
c) rovviltbekjempelse

33) Hvilke viltarter er særlig avhengig av våtmarker?
a) andefugler og vadere
b) fiskeørn og havørn
c) mink

34) Hva er et vald?
a) et jaktområde
b) et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelse
c) et geografisk område som avgrense en viltstamme etter naturlige grenser

35) Er det lov å skyte fra bil under jakt?
a) ja, hvis du er på privat veg
b) ja, hvis det ikke er forbundet med fare for andre veifarende
c) nei

36) Hvilke av de følgende våpen er det forbudt å jakte med i Norge: pil og bue, sprettert, slynge, luftgevær?
a) alle
b) alle, unntatt luftgevær
c) slynge og sprettert

37) Kreves det bestått skyteprøve for å drive rådyrjakt
a) ja
b) nei
c) ja, men kravet er 4 treff innenfor 7. ring på 100m

38) Viltbegrepet omfatter viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr og en gruppe til
a) sjøpattedyr, sel, hval
b) amfibier
c) Svalbards fauna

39)Hva er viltlovens fredningsprinsipp
a) at alle viltarter som ikke er fredet kan jaktes
b) at loven tar sikte på å frede så mange arter som mulig
c) at alle arter som ikke har jakttid er fredet

40) Kan jerv felles når den angriper sau?
a) ja, men bare hvis den agriper voksen sau
b) ja
c) nei

41) Hvem skal ha melding om forfølging av såret hjortevilt?
a) grunneier og kommunal viltforvaltning
b) grunneier og politimyndighet
c) kommunal viltforvaltning og viltkonsulent

42) Er løs hund som brukes på jakt å anse som forsvarlig fulgt
a) ja så lenge den kan kalles inn
b) ja, men ikke hvis drivende hund jager vilt i urimelig lang tid
c) nei

Alle bildene er hentet fra http://no.wikipedia.org/

43) Hvilken art er dette?
a) Rein
b) Dåhjort
c) Hjort

44) Hvilken art er dette?
a) Grågås
b) Hvitkinngås
c) Kanadagås

45) Hvilken art er dette?
a) Elg
b) Hjort
c) Rein

46) Hvilken art er dette?
a) Oter
b) Mår
c) Mink

47) Hvilken art er dette?
a) Krikkand
b) Laksand
c) Stokkand

48) Hvilken art er dette?
a) Svartspett
b) Orrhane
c) Tiur

49) Hvilken art er dette?
a) Lomvi
b) Lunde
c) Alke

50) Hvilken art er dette?
a) Tjeld
b) Rugde
c) Heilo


Javascript er fra hjemmesiden:
JavaScriptKit.com

© B.V.N. 2003.