Eksempel 2 Jegerprøven

1) Jegeravgiften betales hvert år av
a) over 175000 personer
b) mellom150000-175000 personer
c) under150000 personer

2) Hva er økologi?
a) læren om hvordan dyr, planter og deres omgivelser virker sammen
b) læren om samspillet mellom viltarter
c) en forening av økologer

3) Hvilket av haglkalibrene er mest brukt?
a) 12
b) 16
c) 20

4) Hva er minste hagldiameter på norske patroner?
a) 1mm
b) 2mm
c) 2,5mm

5)Hvilke regler gjelder mht. blyhagl?
a) forbudt med blyhagl fra 01.01.2005
b) lovlig på alt småvilt
c) ikke lov på rådyr og gaupe

6)Kaliberdiameteren er avstanden mellom riflebommene
a) nei, det er største diameter i kammeret er laget av magnum stål
b) nei, det er patronhylsens største diameter
c) ja

7) Bør du selv alltid foreta innskyting av ditt eget våpen?
a) nei, det bør en maskin gjøre
b) ja
c) det er bedre at en godt skytter gjør det

8) Hvilket løp i en sideligger med to avtrekkere avfyres med forreste avtrekker?
a) venstre løp
b) høyre løp
c) ingen fast regel

9) To forhold er særlig viktig hvis du skal skyte treffsikkert med hagle
a) at våpenet passer og at det ikke skytes på for  langt hold
b) rett ammunisjon og våpentype
c) riktig trangboring og siktekorn

10) Hva er maksimal boghøyde på harehund til jakt på hjort/rådyr?
a) 48 cm
b) ingen høydebegrensning
c) 41 cm

11) Hvilken viltarter jaktes ved bruk av drivende hund?
a) rev og hare
b) hare
c) rev, hare, rådyr og hjort

12) Hva betyr det å stikke et dyr?
a) punktere halspulsåren slik at blodet renner ut
b) stikke løs luftrør og spiserør
c) stikke i kjøttet for å måle graden av mørning

13) Skal haren flåes straks?
a) ja, alltid
b) nei, den henges til modning med skinnet på
c) nei, den fryses med skinnet på

14) Hvordan reagerer et rådyr på treff i vomma?
a) ingen reaksjon
b) rådyret skyter rygg
c) bakbena knekker sammen og dyret faller

15)Hvordan reagerer et hjortevilt på et hjerte/lungeskudd?
a) dyret faller øyeblikkelig og er dødt
b) dyret skyter rygg
c) dyret kan sette av sted og faller etter kort tid i bakken

16) Er det lov å bruke hund på fjellrypejakt?
a) ja
b) ja, hvis det ikke brukes rifle
c) nei

17) Haren turer i terrenget når den jages, det betyr
a) at den kommer tilbake til utgangspunktet
b) at den tar snareste vei vekk fra terrenget
c) at haren er erfaren å turer slik at hunden ikke klarer å følge sporet

18) Hva er det mest anvendelige våpenet til smygjakt på rådyr?
a) rifle
b) hagle
c) salongrifle

19) Hva er maksimum skuddavstand på rådyr med hagle?
a) 30m
b) 25m
c) 20m

20) Hva er maksimal skuddavstand på hjortevilt med rifle?
a) 80-100m
b) 100-150m
c) 150-200m

21) Hvis skuddavstanden er 170m og elgen står fritt og i ro, det er sikker bakgrunn og ingen hindringer i kulebanen, kan du da avgi skudd?
a) ja
b) nei
c) ja, men bare hvis du er fortrolig med skyting på denne avstanden

22) Hvorfor er det viktig å bestemme skuddsektor og maksimum skuddavstand når du kommer på post og å holde det til viltet kommer?
a) for å minske sjansen for skadeskyting
b) unødvendig regel fordi jegerne vet når skuddet kan avføres
c) fordi du slipper å opptre nervøst og urolig på post

23) Hvorfor skal du ikke avgi skudd på løpende hjortevilt?
a) sjansene for skadeskyting er stor
b) løpende dyr er oppskremt og mer hardskutte
c) jo, skudd skal hvis mulig avgis på løpende hjortevilt fordi dyret dør øyeblikkelig ved treff i slike situasjoner

24) Hvordan skal våpen og ammunisjon oppbevares?
a) i brannsikkert skap
b) utilgjengelig for uvedkommende
c) på loft eller i kjeller ute av syne for uvedkommende.

25)God fysisk form er en garanti mot skadeskyting og uhell under jakt
a) ja
b) nei, det er ingen garanti, men det bidrar til å øke sikkerheten
c) fysisk form har lite med skadeskyting og sikkerhet å gjøre

26) Reglene for human jakt har vært de samme så lenge mennesket har eksistert
a) ja, stort sett
b) ja, fordi menneskers følelser for dyr er upåvirkelige
c) nei, de har forandret seg i takt med samfunnets syn på hvordan menneskers adferd mot dyr må være

27) Hovedårsaken til skadeskyting er bruk av dårlige våpen og uegnet ammunisjon, skudd mot dyr i flokk og i bevegelse, ved slengeskudd og under ugunstige forhold
a) ja
b) nei, hovedårsaken er bruk av kikkertsikte som gir falsk følelse av skuddholdet
c) nei, hovedårsaken er at mange er utrent med avstandsbedømmelse

28) Når skal en vital del av våpenet fjernes og oppbevares under særskilt lås på annet sted?
a) når våpenet oppbevares på hytte
b) når våpenet oppbevares i ubebodd hytte, hus e.l.
c) under avvikling av ferie når våpenet oppbevares i ubebodd hus

29)Hvordan skal 2 hagler og en rifle oppbevares i bebodd hus?
a) finnes ikke regler for dette
b) i FG godkjent skap
c) forsvarlig nedlåst

30) Hvem må du ha tillatelse fra for å kjøpe eller erverve deg jaktrifle og ammunisjon?
a) myndig person som har jaktet i minst 2 år
b) politiet
c) fylkesmannen og den lokale jeger og fiskeforening

31) Hvilke viltforskningsdata kan jegere bidra med?
a) kjever fra hjortevilt og vinger fra fuglevilt
b) kjever, vingefjær og ellers alle opplysninger om viltet og dets miljø, hvis de er nøyaktige
c) ved å svare korrekt på alle forvaltningsspørsmål

32) Hvilke problemer er felles for de aller fleste viltarter vinterstid?
a) at mengden og kvaliteten av tilgjengelig næring er sterkt redusert
b) dyp snø
c) kulde som gjør at væske som viltet må ha oftest taes inn som snø

33) Du kan alltid felle reinkalv hvis du har et villreinkort
a) ja
b) nei, bare hvis kortet er på ungdyr/simle
c) nei, bare hvis kortet lyder på kalv

34) Hvem fastsetter minstearealet for elg og hjort?
a) DN
b) kommunen
c) fylkesmannen

35) Hvordan skal våpen som medbringes i bil oppbevares?
a) sikret
b) tomt for ammunisjon
c) tomt for ammunisjon og anbrakt i futteral eller nedpakket slik at det ikke er lett tilgjengelig

36) Haglegevær er tillat til jakt på alle viltarter
a) ja
b) nei, ikke på elg, hjort, villrein og bever
c) nei, ikke på elg, hjort, villrein

37) Kan du drive storviltjakt med en annen rifle enn den du har avlagt skyteprøve med?
a) ja, hvis det er nøyaktig innskutt
b) ja, hvis du har sølvmerke i elgskyting
c) nei

38) Hvilken instans fastsetter jakttider på sel?
a) DN
b) fiskeridirektoratet
c) havforskningsinstituttet

39) Hvem fastsetter de jaktbare artene med tilhørende jakttidsramme?
a) DN
b) miljødepartementet
c) fylkesmannen

40) Er det tillat å bruke bil til lokalisering av vilt?
a) ja, hvis bilen holdes på veien
b) ja, men bare på privat veg
c) nei

41) For hvem plikter du å fremvise gyldig jegerkort?
a) enhver som spør
b) kommunale tjenestefolk
c) grunneier, jaktoppsynet

42) Hvor kan du jakte fritt så snart du har betalt jegeravgiften?
a) på sjøen
b) på ferskvann
c) på statsgrunn unntatt statsalmenninger

Bildene er hentet fra http://no.wikipedia.org/

43) Hvilken art er dette?
a) Krikkand
b) Stokkand
c) Kvinand

44) Hvilken art er dette?
a) Bisamrotte
b) Bever
c) Oter

45) Hvilken art er dette?
a) Røy
b) Jerpe
c) Rapphøne

46) Hva slags fugl er dette?
a) Skjære
b) Kråke
c) Ravn

47) Hvilken fugl er dette?
a) Kanadagås
b) Grågås
c) Sædgås

48) Hvilken art er dette?
a) Siland
b) Stjertand
c) Toppand

49) Bildet viser hodet av en
a) Orrhøne
b) Røy
c) Lirype

50) Hvilken art er dette?
a) Lirype
b) Fjellrype
c) OrrhøneJavascript er fra hjemmesiden:
JavaScriptKit.com

© B.V.N. 2003.