Eksempel 3 Jegerprøven 

 

1) Hva er det samlede kjøttutbyttet av jakten?
a) 1000 tonn
b) 5000-7000 tonn
c) 8000-10000 tonn

2) Er rovvilt og predator det samme?
a) ja
b) nei, predatorer lever av dyr, rovvilt lever av kjøtt
c) nei, rovvilt gjør skade på friske dyr, mens predator bare tar svake dyr

3) Løpets innsnevring ved munningen kalles
a) trangboring
b) kaliber
c) kammerlengde

4) Hva vil det si at løpet har sylinderboring?
a) at våpenet er uten trangboring
b) at løpet har sylinderform til pipen der det er en liten innsnevring
c) at løpet kan brukes med patroner opp til 90mm hylselengde

5) Valg av foranhold avhenger av flere forhold, hvilke er de viktigste?
a) våpenets kaliber og trangboring
b) ammunisjonstype og våpenets kaliber
c) avstand til viltet og viltets fart og fluktretning

6) Hvilke tre kalibre er mest brukt til storvilt i Norge?
a) 6,5x55 mauser, 0,308 win. og 30.06
b) 6,55x55 mauser, 6,5x55 krag jørgensen, og 30.06
c) 6,5x55 mauser, cal. 0,22 og 30.06

7) Går kulen høyere eller lavere enn siktepunktet når du skyter på kortere hold enn riflen er innskutt på?
a) lavere
b) høyere fra ca 20m og fremover
c) høyere bare hvis våpenet er innskutt på 200m

8) Hvilket skudd mot vilt krever lite eller overhodet ikke foranhold?
a) rett bakskudd og lavt motskudd
b) stigende bakskudd
c) stigende motskudd

9) Kaliberbetegnelsen 7,62x63 forteller at kaliberdiameteren er 7,62mm. Hva betegner 63?
a) patronens lengde
b) prosjektilets lengde
c) patronhylsens lengde

10) Apport betyr
a) å hente byttet
b) å gå ut av stand og hente jegeren
c) at hunden får fuglen til å fly opp

11) Hva karakteriserer støtende og apporterende hunder?
a) de gjør hals når de følger viltet
b) de tar stand for trykkende vilt
c) de skremmer opp viltet innenfor skuddhold

12) Hvor mange døgngrader tar det vanligvis før kjøttet er modent? (ikke rein)
a) 20
b) 30
c) 40

13) Ryper, skogsfugl, dykkender, duer, vadefugl skal henges hele til modning
a) ja
b) ja, bortsett fra dykkender
c) ja, hvis dykkender erstattes av gressender

14) Hva kjennetegner en dødskutt and i vann?
a) nebbet er under vann
b) den flyter med buken i været
c) den ligger lavt i vannet

15) Hva bør jegeren gjøre straks skuddet er avfyrt på storvilt?
a) løpe frem og få oversikt over situasjonen
b) sette en ny patron i kammeret
c) bli liggende stille i et minutt

16) Når er rypene mest aktive?
a) midt på dagen
b) på natten
c) morgen og kveld

17) Rifle kan benyttes til rypejakt
a) ja
b) nei
c) ja, men bare før snøen kommer

18) Er det tillatt å bruke hagle til jakt på bever?
a) ja
b) nei
c) ja, med hagle med full trangboring

19) Hva er "vanlig" sikkerhetsavstand for skudd med rifle?
a) 3-5km
b) 1-3km
c) 5-8km

20) Hva er "vanlig" sikkerhetsavstand for skudd med salongrifle?
a) 1500m
b) 1000m
c) 2000m

21) Det er viktig å passe på at du alltid har sikker bakgrunn som kan fange opp skuddet
a) ja
b) ja, men kun ved jakt med rifle
c) nei, der viltet befinner seg er det sjelden mennesker

22) Et avfyrt skudd skal betraktes som treff inntil det motsatte er bevist. Hvorfor?
a) fordi viltloven krever det
b) fordi viltet kan treffes uten at jegeren ser skuddtegn ved dyret
c) fordi det hører med til god skikk og bruk under jakten

23) Hvordan skal du opptre med våpenet når du møter folk?
a) brekke hagla og ta ut patroner av både hagle og rifle
b) vende våpenet bort
c) henge våpenet over skulderen

24) Hvordan skal du opptre etter at skudd er avfyrt fra naboposten etterfulgt av utropet jeg traff
a) rusle bort til naboposten og hjelpe til med slaktingen
b) vente i 10 minutter for å kontrollere om dyret kommer skadet inn på ditt område
c) opptre i overensstemmelse med jaktleders instruks

25) Å melde fra hvor du jakter og når du venter å være tilbake er unødvendig
a) nei , det er en betingelse for å drive jakt
b) nei, det er viktig hvis du skader deg under jakten og trenger hjelp
c) ja

26) Dyrevernloven omfatter
a) dyr som mennesket har nytte av
b) husdyr og viltarter
c) pattedyr, fugl, amfibier, reptiler, fisk og krepsdyr

27) En bedre jegerutdannelse og en god jaktoppsynstjeneste er blant de tiltak som kan redusere omfanget av skadeskyting
a) ja
b) nei, mer jaktoppsyn fører til at jegerne føler seg iakttatt og dermed blir usikre og skyter dårligere
c) nei, det er jegerens etiske holdning som må bedres og det må skje på andre måter

28) Når skal en vital del av våpenet fjernes og oppbevares under særskilt lås?
a) ved langvarig fravær når våpenet oppbevart i eiers eller innehavers hus
b) alltid
c) når våpenet ikke oppbevares i låsbart stativ

29) Kan du som 16 åring kjøpe rifle hvis du har bestått jegerpøven?
a) ja
b) nei
c) ja, men bare hvis jegerprøven er avlagt samme år som våpenet skal kjøpes

30) Hvem må du ha tillatelse fra for å kjøpe eller erverve deg haglgevær og haglammunisjon?
a) det trenges ikke tillatelse for å kjøpe hagler, men du må være 16 år
b) politimesteren
c) fylkesmannen og den lokale jeger og fiskeforening

31) Hva er kritiske faktorer for viltproduksjonen?
a) klima og jordbunnsforhold
b) rovviltet og jakten
c) menneskelig ferdsel i viltområdene

32) Hvorfor er det viktig at viltet har ro om vinteren?
a) fordi lite mat gir viltet små muligheter til å erstatte store og langvarige energitap
b) fordi viltet trenger mye hvile/søvn vinterstid
c) fordi det krever mye energi å bevege seg i snø

33) En viktig regel ved elgjakt er ikke å skyte
a) en kalvførende elgku fra hennes kalver
b) store hunndyr
c) kalv fra en elgku

34) Hvem tilfaller vilt som avlives av humane grunner?
a) den som avliver viltet
b) grunneieren
c) viltfondet

35) Hva er det maksimale antall skudd som tillates i halvautomatiske rifler under jakt på elg, hjort og rådyr?
a) 3, 1 i kammeret og 2 i magasinet
b) 4, 1 i kammeret og 3 i magasinet
c) 5, 1 i kammeret og 4 i magasinet

36) Hva er maksimum antall patroner som er tillatt i haglegevær under jakt?
a) 2
b) 3
c) 4

37) Må skyteprøven avlegges hvert år?
a) ja, hvis du i ikke i samme år har oppnådd sølvmerke i elgskyting
b) ja, under enhver omstendighet
c) ja, men først etter fylte 60 år

38) Viltloven gjelder også ute i havet
a) nei, bare til lavvannslinjen
b) ja, ut til 200 nautiske mil
c) ja, ut til 120 nautiske mil

39)Hvem fastsetter de årlige jakttider for viltartene?
a) DN
b) miljødepartementet
c) kommunen

40) Når opphører forfølgingsretten på hjortevilt?
a) kl 21.00 samme dag
b) ved utgangen av den dag dyret kom inn på annenmanns vald
c) når dyret passerer inn på tredjemanns grunn

41) Hvem eier det levende viltet?
a) grunneier
b) staten
c) ingen, det levende viltet er eiendomsløst

Alle bilder er hentet fra http://no.wikipedia.org/

42) Hvilken art er dette?
a) Mår
b) Mink
c) Røyskatt

43) Hvilke arter er dette?
a) Heilo, tundralo
b) Steinvender, sandlo
c) Heilo, sandlo

44) Hvilken art er dette?
a) Svartbak
b) Sildemåke
c) Polarmåke

45) Hvilken art er dette?
a) Grevling
b) Jerv
c) Bever

46) Hvilken art er dette?
a) Alke
b) Teist
c) Lomvi

47) Hvilken art er dette?
a) Rådyrkalv
b) Hjortekalv
c) Reinsdyrkalv

48) Hvilken art er dette?
a) Mår
b) Oter
c) Mink

49) Hvilken art er dette?
a) Dådyr
b) Rådyr
c) Hjort

50) Hvilken art flyr her?
a) Enkeltbekkasin
b) Kvartbekkasin
c) Dobbeltbekkasin


Javascript er fra hjemmesiden:
JavaScriptKit.com

© B.V.N. 2003.