Dynamisk bevegeundersøkelse av lenderyggen etter McKenzie


Mekanisk diagnose og terapi med utgangspunkt i symptomrespons ved gjentagne bevegelser.


av Per Kjær, fysioterapeut, ph.d.-studerende ved Odense Universitet


Bakgrunn
Det foreligger i Danmark ingen egentlige analyser av hvor utbredt denne behandlingsform er blant fysioterapeuter, kiropraktorer og leger. På bakgrunn av utbudet av kurser og den interesse det er blant behandlere om emnet, må det antas at den er vidt utbredt. I England og Irland har Foster m.fl. undersøkt hvilke metoder, som er mest utbredt blant fysioterapeuter. Han fant at Maitland- og McKenzie-konseptene var de mest utbredte.(9) I staten Washington fant Battie m. fl. at McKenzie-tilgangen til lenderyggproblemer var den mest utbredte.(2)

I det følgende gjennomgås kort den teoretiske bakgrunn for mekanisk diagnose og terapi, den praktiske undersøkelse og klassifikasjon, behandlingsprinsipper og den tilgjengelige evidens for deler av McKenzie konseptet. 

Historisk bakgrunn
Robin McKenzie er fysioterapeut fra New Zealand. Han er grunnleggeren av McKenzie Institute International, som ivaretar utdannelse av fysioterapeuter, leger og kiropraktorer i McKenzie´s undersøkelses- og behandlingsprinsipper. Dette konsept kalles også mekanisk diagnose og terapi. 

McKenzie´s bakgrunn som fysioterapeut bygger på den klassiske manuelle terapi ut ifra Mennel og Cyriax. Anekdoten forteller at tilbake i 60 årene kom en pasient - Mr. Schmidt- til McKenzie med et akutt hold i lenden og kyphoscoliose. Han ble bedt om å legge seg inn på en briks på maven. Briksen var slått opp, så pasienten kun kunne ligge i en hyperekstendert stilling. Denne stilling viste seg å endre pasientens symptomer dramatisk og episoden fikk avgjørende betydning for McKenzies arbeide fremover. Han begynte nå systematisk å undersøke hvordan det var mulig å endre på pasienters symptomer ved hjelp av stillinger og bevegelse. Gjennom 20 år, frem til 1980, utviklet han et system til undersøkelse og behandling av både lumbal, thoracal og cervical columna.(16)


Symptomrespons og klassifikasjon
Det helt unike for McKenzie´s diagnostikk og behandling er at den er styrt av symptomrespons og av pasienten selv. 
Ved symptomrespons forstås, hvordan pasientens smerter eller andre symptomer endres med gjentagne bevegelser. Ut fra dette er det mulig å klassifisere pasienten og tilrettelegge en behandling som bygger på en spesifikk klassifikasjon. Pasienten behandler så vidt det er mulig seg selv ved hjelp av spesifikke og meget enkle øvelser. Pasienten lærer hvordan symptomer skal tolkes, og hvordan man mest hensiktsmessig reagerer på symptomer. 

Til tross for prioriteringen av symptomer frem for struktur tar McKenzie allikevel utgangspunkt i de anatomiske og biomekaniske studier av discus, og utvikler sine teorier omkring derangement og ser displasering av nucleusmateriale som en vesentlig årsak til rygg- og bensmerter.(11;17)

Pasienter inndeles etter McKenzie´s klassifikasjon ut fra bevegeundersøkelser i tre syndromer med hver deres karakteristika:


Det posturale syndrom er karakterisert ved at pasientens smerte er intermitterende og oppstår i forbindelse med bestemte stillinger i lengre tid. Smerten er av nociceptiv karakter og skyldes at vev har vært strakt/klemt over lengre tid. Smerten provoseres ikke ved undersøkelsen

Derangement syndromet er karakterisert ved at smerten eller symptomene er påvirkelig av bestemte stillinger og bevegelser. Smerter tilskrives discuspatologi, hvor nucleusmateriale trenger ut i nociceptorinnerverede deler av annulus og trigger en lokal eller referert smerte. Det kan være tale om en desidert prolaps, evt. kun en protusjon eller slett ingen makroskopisk forandring.

Dysfunktions syndromet er karakterisert ved at smerte eller symptomer oppstår i yterstillinger hvor forkortet, skadet eller svekket vev kommer på strekk. Det kan dreie seg om låsning i selve leddet eller kontraktur i det periartikulære vev. Klassifiseringen bygger dels på opplysninger fra anamnesen, som gir et fingerpek om hvilket syndrom, det dreier seg om, og dels ved analyse av symptomatferd ved dagligdags bevegelser og døgnvariasjonen.

Ved selve den kliniske undersøkelse vurderes de aktuelle symptomers atferd i relasjon til gjentagne bevegelser. Pasienten undersøkes med følgende bevegelser:

Under bevegelsene observeres utslag samt deviasjon, og pasienten angir nøye symptomenes atferd. Alle bevegelser utføres opp til 10 ganger (avhenger av tilstandens irritabilitet). Undersøkelsen kan suppleres med manuelt overpress på testbevegelsene. 

Tolkningen av symptomenes atferd leder frem til klassifisering av pasienten (en pasient kan godt høre til i flere grupper).

Evidens

Klassifikasjon
Ettersom behandlingens bevegeretninger velges ut fra klassifikasjonen er det viktig at metoden er valid. Det nærmeste vi kan komme validitet i den sammenheng er ved å kreve, at det er mulig å utføre klassifikasjon med god reproduserbarhet. En rekke studier har beskjeftiget seg med dette. De første publiserte studier av denne art viste en meget dårlig overensstemmelse mellom testere,{Riddle & Rothstein 1993 64 /id} men i de senere år har prosedyrer omkring reproduserbarhet og design endret sig radikalt. Derfor viser senere arbeider, at det er mulig å klassifisere ryggpasienter etter ovenstående prinsipp etter litt mer nyanserede prinsipper med god reproduserbarhet. (4;10;21;23) 

Prognose
Flere undersøkelser bekrefter, at sentraliseringsfenomenet er medvirkende til å bestyrke en god prognose. Donelson fant i 1990 at tilstedeværelsen av entraliseringsfenomen gav en god prognose for behandling med McKenzie´s prinsipper, mens periferalisering gav en god prognose for resultat av operasjon.(8). Alexander fant at pasienter med diagnostisert prolaps og radiculopati som innenfor 5 dager etter hospitalisering kunne oppnå full ekstensjon, hadde en langt bedre prognose enn de som ikke kunne ved non-operativ behandling, 13 også etter 5 års follow up.(1)
Long undersøkte i en gruppe kroniske lenderyggpasienter betydningen av sentralisering for outcome. Det viste seg, at de som initialt kunne sentralisere smerten hadde et bedre outcome enn de som ikke kunne etter et "Work hardening programme".(15)
Ved sammenligning mellem non-organiske tegn (Waddell score) og sentralisering ved initial undersøkelse av pasienter med lenderyggproblemer viste det seg, at de som ikke kunne sentralisere hadde større sannsynlighet for ikke å komme tilbake i arbeid uansett Waddel score. En lav Waddel score indiserte det beste outcome i forhold til å komme tilbake til arbeide {Karas, McIntosh, et al. 1997 19 /id} Begge undersøkelser var altså i stand til at si noe om prognosen, og man fant et komplekst samspill mellom sentralisering og Waddels score. Sufka m.fl. fant at de som sentraliserte i løpet av de første 14 dager av behandlingen for lenderyggproblemer, hadde bedre funksjon og subjektiv oppfattelse av fremgang, enn de som ikke sentraliserte.(20) Werneke fant i et større prospektivt studie av nakke og lenderygg pasienter, at de som hurtigst viste tegn på sentralisering mottok færre behandlinger, hadde færre smerter og bedre oppfattelse av eget funksjonsnivå.(22)

Diagnostikk av diskuspatologi
Ut fra undersøkelse av symptomrespons ved gjentagne bevegelser har det vist seg mulig å vurdere integriteten i den annulare vegg i discus ved den etterfølgende diskografi hos kroniske lenderyggpasienter.(7) Tendensen var at 90% av de som kunne sentralisere smerten, hadde en intakt annulus og positive diskogrammer definert ved at diskografien reproduserte smerten og synlig patologi. Kun litt over halvdelen av de som periferaliserte smerten, hadde en intakt annulus, men positiv diskografi. De som ikke kunne endre smerten perifert, hadde kun i 12,5% av tilfellene positive diskogrammer. Den kliniske konsekvens av dette resultat kunne være at hvis smerten kan sentraliseres eller periferaliseres har den sin opprinnelse i discus. Når smerten ikke påvirkes av bevegelser, skyldes den ikke discus. 

Effekt av McKenzie behandling ved lenderyggproblemer
Der er kun gjennomført få egentlige randomiserte kliniske undersøkelser, hvor dette behandlings eller øvelsesprinsipp har inngått. Det første randomiserte kliniske undersøkelse ble publisert i 1990. 100 pasienter med akutte lenderyggproblemer ble randomisert til hhv. McKenzie metoden og "mini back school" med et års oppfølgning. Ved vurdering etter 3 og 52 uker på syv variable, var det signifikant bedre resultat i McKenzie gruppen for de fem variable.(18) Ved 5 års oppfølgning med telefonintervju hadde McKenzie gruppen signifikant færre episoder med smerte og færre var på sykemelding. Øvrige variable viste ingen forsjkell mellom gruppene.(19) Studiet kan selvfølgelig kritiseres for sin mangel på egentlig kontrollgruppe, men det ses en tendens. Et annet meget sitert studie sammenligner fysioterapi i form av McKenzie, kiropraktisk manipulasjon og informasjonsfolder.(3) Det skal bemerkes at denne informasionsfolder bestod av McKenzie øvelser. Det kunne etter 4 uker påvises minimal forskjell mellom gruppene; begge intervensjonsgrupper dog lidt bedre enn informasjonsfolder gruppen. Det er ikke rapportert noen langtidseffekter ennå. 


Konklusjon
Mekanisk diagnose og terapi er en anvendelig og nogenlunde dokumentert undersøkelses og behandlingsform. 
Styrken på den vitenskabelige side for dette konsept ligger avgjort i klassifikasjonen og de prognostiske muligheter. Med hensyn til effekt av behandling er det inntil dato kun utført ganske få randomiserte, kontrollerte kliniske forsøk. Man må i den forbindelse spørre seg selv, hvorvidt det er rimelig å bruke denne vitenskapelige metode uten forutgående klassifikasjon eller stratifisering. Nye og kreative designs er nødvendige for å gjennomføre vitenskapelig undersøkelser innenfor lenderyggproblemer, fordi det er en så diffus lidelse.
Styrken på den kliniske side ligger i at behandlingen i vid utstrekning gjennomføres av pasienten selv. Det er en sterkt motiverende behandlingsform, idet pasienten hurtig lærer selv å merke og styre sine symptomer. 

Den vitenskapelige dokumentasjon eller evidensen er én ting, mens den empiriske kliniske hverdag, hvor fysioterapeuten, kiropraktoren og legen står overfor pasienten, er en annen sak. Herfra er erfaringene utvetydig positive når det gjelder å inndra McKenzie prinsipper som en del av de diagnostiske redskaper og behandlingsmessige muligheter. Ikke som det eneste ene, men som et verktøy, som skal brukes på rette indikasjon. Når klinikeren finner den rette indikasjon, bygger det på overveielser, som er langt mer nyansert enn de som er mulige å belyse i randomiserte, klinisk kontrollerte undersøkelser


KLINISK UNDERSØKELSE


Gjentagne fleksjoner i stående stilling
Aktuell smerte/symptomer i rygg og ben registreres. Fleksjon gjentas opp til 10 ganger. Pasienten bøyer forover gjentagne ganger med strakt kne. Smerte under bevegelsen eller i slutningen angis. Etter 10 repetisjoner (hvis mulig) revurderer pasienten smerte/symptomer og det registreres:

*Symptomforverring: bensmerter økt, periferalisering

*Symptombedring: bensmerter avtagende (evt. økt ryggsmerte betraktes som bedring, se sentralisering)

*Uendrede symptomer


Tolkninger:

Smerte i bevegebanen TYDER PÅ derangement, intraartikulære strukturer som discus eller strukturer i

facetledd eller muskler er involvert.


Smerte i ytterstilling TYDER PÅ dysfunksjon i ledd eller strukturer omkring ledd.


Symptomforverring TYDER PÅ discuspatologi, prolaps, instabilitet


Symptombedring TYDER PÅ spondylolistese, dysfunksjon, anterior prolaps


Gjentagne ekstensjoner i stående stilling

Aktuelle rygg- og bensymptomer registreres. Forsøkpersonen bøyer bakover med hendene støttende i lenden, så bekkenet skubbes fremover. Registrer:

*Symptomforverring: bensmerter økt, periferalisering

*Symptombedring: bensmerter avtagende (evt. økt ryggsmerte betraktes som bedring, se sentralisering)

*Uendrede symptomer

Tolkninger

Smerte i bevegebanen TYDER PÅ derangement, intraartikulære strukturer som discus og strukturer i

facetleddet eller muskler er involvert.


Smerte i ytterstilling TYDER PÅ dysfunksjon i ledd eller strukturer.


Symptomforverring TYDER PÅ stor discuspatologi, prolaps, instabilitet/degenerative tilstand

(periferalisering)


Symptombedring TYDER PÅ derangement, reversibel discuspatologi, god prognose

(sentralisering)


Gjentagne sideglidninger til henholdsvis høyre og venstre
Rygg- og bensymptomer registreres før testen. Bekkenet skubbes mod henholdsvis høyre og venstre mens skuldrene blir i samme posisjon.
Registrer for hver side:

*Symptomforverring: bensmerter økt, periferalisering

*Symptombedring: bensmerter avtagende (evt. økt ryggsmerte betraktes som bedring, se sentralisering

*Uendrede symptomer


Tolkninger:

Smerte i bevegebanen TYDER PÅ derangement, intaartikulære strukturer som discus og strukturer i

facetleddet eller muskler er involvert.


Smerte i ytterstillingen TYDER PÅ dysfunksjon i ledd eller strukturer omkring leddene


Symptomforverring TYDER PÅ discuspatologi, prolaps, instabilitet/degenerasjon

(periferalisering)


Symptombedring TYDER PÅ derangement, discuspatologi god prognose

(sentralisering)


Gjentagne fleksjoner i liggende stilling
Rygg- og bensymptomer registreres før testen. Ryggliggende trekker pasienten med armene begge kne opp mod brystet opp til 10 ganger. Bevegelsen skal forplante seg til ryggen.

*Symptomforverring: bensmerter økt, periferalisering

*Symptombedring: bensmerter avtagende (evt. økt ryggsmerte betraktes som bedring, se sentralisering

*Uendrede symptomer


Tolkninger:

Smerte i bevegebanen TYDER PÅ derangement, intaartikulære strukturer som discus og strukturer i

facetleddet eller muskler er involvert.


Smerte i ytterstillingen TYDER PÅ dysfunksjon i ledd eller strukturer omkring leddene


Symptomforverring TYDER PÅ discuspatologi prolaps

(periferalisering)

Symptombedring TYDER PÅ spondylolistese, dysfunksjon, anterior prolapsGjentagne ekstensjoner i liggende stilling
Rygg- og bensymptomer registreres før testen. Armene strekkes så overkroppen løftes opp uten bruk av ryggmusklene.

*Symptomforverring: bensmerter øket, periferalisering

*Symptombedring: bensmerter avtatt (evt. økt ryggsmerte betraktes som bedring, se

sentralisering

*Uendrede symptomer


Tolkninger:

Smerte i bevegebanen TYDER PÅ derangement, intraartikulære strukturer som discus og strukturer i

facetleddet eller muskler er involvert.


Smerte i ytterstillingen TYDER PÅ dysfunksjon i ledd eller strukturer omkring leddene


Symptomforverring TYDER PÅ stor discuspatologi, prolaps, instabilitet/degenerasjon

(periferalisering)


Symptombedring TYDER PÅ reversibel discuspatologi, god prognoseReferanseliste

1. Alexander AH, Jones AM, and Rosenbaum DHJ. Nonoperative management of herniated nucleus pulposus: patient selection by

the extension sign. Long-term follow-up [see comments]. Orthop Rev 1992;21:181-8.


2. Battie MC, Cherkin DC, Dunn R, Ciol MA, and Wheeler KJ. Managing low back pain: attitudes and treatment preferences of

physical therapists. Phys.Ther. 1994;74:219-26.


3. Cherkin DC, Deyo RA, Battie M, Street J, and Barlow W. A comparison of physical therapy, chiropractic manipulation, and

provision of an educational booklet for the treatment of patients with low back pain [see comments]. N.Engl.J.Med.

1998;339:1021-9.


4. Delitto A, Erhard RE, and Bowling RW. A treatment-based classification approach to low back syndrome: identifying and

staging patients for conservative treatment [see comments]. Phys.Ther. 1995;75:470-85.


5. DiFabio RP. Toward understanding centralisation of low back symptoms [editorial]. J Orthop Sports Phys Ther. 1999;29:206-7.


6. Donelson R, Aprill C, Medcalf R, and Grant W. A prospective study of centralization of lumbar and referred pain. A predictor

of symptomatic discs and anular competence. Spine 1997;22:1115-22.


7. Donelson R, Aprill C, Medcalf R, and Grant W. A prospective study of centralization of lumbar and referred pain. A predictor

of symptomatic discs and anular competence. Spine. 1997;22:1115-22.


8. Donelson R, Silva G, and Murphy K. Centralization phenomenon. Its usefulness in evaluating and treating referred pain. Spine.

1990;15:211-3.


9. Foster NE, Thompson KA, Baxter GD, and Allen JM. Management of nonspecific low back pain by physiotherapists in Britain

and Ireland. A descriptive questionnaire of current clinical practice. Spine 1999;24:1332-42.


10. Fritz JM and George S. The use of a classification approach to identify subgroups of patients with acute low back pain.

Interrater reliability and short-term treatment outcomes [In Process Citation]. Spine 2000;25:106-14.


11. Huijbrigts PA. Facts and Fiction of Disc Reduction: A literature Review. The Journal of Manual and Manipulative Therapy

1999;6:137-43.


12. Karas R, McIntosh G, Hall H, Wilson L, and Melles T. The relationship between nonorganic signs and centralization of

symptoms in the prediction of return to work for patients with low back pain. Phys.Ther. 1997;77:354-60.


13. Kopp JR, Alexander AH, Turocy RH, Levrini MG, and Lichtman DM. The use of lumbar extension in the evaluation and

treatment of patients with acute herniated nucleus pulposus. A preliminary report. Clin.Orthop. 1986;211-8.


14. Long A. More on centralisation [letter]. J Orthop Sports Phys Ther. 1999;29:489-90.


15. Long AL. The centralization phenomenon. Its usefulness as a predictor or outcome in conservative treatment of chronic law

back pain (a pilot study). Spine. 1995;20:2513-20.


16. McKenzie R. The Lumbar Spine: Mechanical Diagnososis and therapy. 1 ed. Waikanae, New Zealand: Spinal Publications,

1981.


17. McKenzie RA. The lumbar spine. Mechanical diagnosis and therapy.Spinal publications, 1981.


18. Stankovic R and Johnell O. Conservative treatment of acute low-back pain. A prospective randomized trial: McKenzie method

of treatment versus patient education in "mini back school" [see comments]. Spine 1990;15:120-3.


19. Stankovic R and Johnell O. Conservative treatment of acute low back pain. A 5-year follow-up study of two methods of

treatment [see comments]. Spine 1995;20:469-72.


20. Sufka A, Hauger B, Trenary M et al. Centralization of low back pain and perceived functional outcome. J Orthop Sports Phys

Ther. 1998;27:205-12.


21. Van Dillen LR, Sahrmann SA, Norton BJ et al. Reliability of physical examination items used for classification of patients with

low back pain. Phys.Ther. 1998;78:979-88.


22. Werneke M, Hart DL, and Cook D. A descriptive study of the centralization phenomenon. A prospective analysis. Spine.

1999;24:676-83.


23. Wilson L, Hall H, McIntosh G, and Melles T. Intertester reliability of a low back pain classification system. Spine 1999;24:248-

54.