Motivasjon

1. Hva er et driv?

En psykologisk spenningstilstand oppstått på grunn av et behov
En fysiologisk spenningstilstand oppstått på grunn av et behov
En psykologisk og fysiologisk spenningstilstand oppstått på grunn av et behov

2. Har konkurranseadferden i følge Cratty betydning for måladferden?

Ja
Nei
Både ja og nei

  3. Er høy motivasjon en nødvendig forutsetning for gode prestasjoner?

Ja
Nei
Både ja og nei

4. Er id amoralsk?

  Ja
  Nei
  Både ja og nei

5. Superego utvikles gjennom individets interaksjon med signifikante andre:

  Ja
  Nei
  Både ja og nei

  6. Opererer Maslow i sin motivasjonsteori med et grunnleggende behov for bevegelse?

  Ja
  Nei
  Nei , men med et behov for fysisk aktivitet

7. De aller fleste, om ikke alle faresignalene hos mennesket er tillært

  Ja
  Nei
  Tvilsomt

8. Kan vannskrekk være et resultat av betinget læring?

  Ja
  Nei
  Tvilsomt

9. Hvilke forskere oppdaget RAS?

  Friedman/Atkinson
  Magoun/Moruzzi
  Yerkes/Dodson

10. Hvor ligger RAS?

  I muskel og senespoler
  I hypothalamus
  I den forlengede marg/bakhodet

11. Hva skjer med prestasjonen hvis aktiveringen er lav?

  Prestasjonen blir lav
  Prestasjonen blir høy
  Prestasjonen blir optimal

12. Hva skjer med prestasjonen hvis aktiveringen er høy?

  Prestasjonen blir lav
  Prestasjonen blir høy
  Prestasjonen blir optimal

13. Har engstelige personer vanligvis et større eller mindre kontaktbehov enn enn andre?

  Høyere
  Lavere
  Ingen av delene

14. Hva legger du i begrepet sosialiseringsprosessen?

  Den prosess der individet lærer å tenke selvstendig
  Den prosess der individet lærer å stå på egene ben
  Den prosess der individet tilegner et  samfunnets verdi og normsystem

15. Hva menes med attribusjon?

  Tiltrekning
  Fortolking/årsaksforklaring
  Påvirkning

16. Dersom du vinner en konkurranse, er det da fornuftig å forklare det med en indre stabil årsak?

  Ja
  Nei
  Nei, en ytre stabil årsak

17. Dersom du taper en konkurranse, er det da fornuftig å forklare det med en ytre årsak?

  Ja
  Nei
  Nei, en indre stabil årsak

18. Er det nødvendigvis forskjell på personer som har ulik målorientering når det gjelder ønsket om å vinne?

  Ja
  Nei
  Det er avhengig av nivå

19. Hvilket læringssyn kan du knytte Alberto Banduras "Self efficacy" teori til?

  Sosialt læringssyn
  Multidimensjonalt læringssyn
  Sosialkognitivt læringssyn

20. Bandura hevder at troen på egen mestring er situasjonsspesifikk. Hva mener han med det?

  Mestringsopplevelsen er lav
  Stor overføringsverdi til andre situasjoner
  Liten overføringsverdi til andre situasjoner