Persepsjon

1. Persepsjon er:

Registrering av sanseinntrykk
Aktiv bruk av sanseapparatet
Tolking av de stimuli som kommer til oss via sansene

2. Er det forskjell på sansing og persepsjon?

Ja
Nei
Både ja og nei

  3. Er persepsjon medfødt?

Ja
Nei
Både ja og nei

4. Er persepsjon en aktiv eller passiv prosess?

  Aktiv
  Passiv
  Ingen av delene

5. Hva er et stimulusobjekt?

  Det som starter persepsjonen
  Det objekt som er årsak til påvirkningen
  Det objekt som er årsak til handlingen

  6. Hva er en afferent nerveimpuls?

  En nerveimpuls fra arbeidende muskulatur til nervesystemet
  En nerveimpuls fra et gitt sanseorgan til nervesystemet
  En nerveimpuls fra nervesystemet til arbeidende muskler

7. Hva er en efferent nerveimpuls?

  En nerveimpuls fra proprioseptorene til nervesystemet
  En nerveimpuls fra sentralnervesystemet til arbeidende muskler
  En nerveimpuls fra et gitt sanseorgan til nervesystemet

8. Interoreseptorene mottar inntrykk fra:

  Sentralnervesystemet
  Muskler, sener, ledd
  Kroppens indre

9. Hvor sitter den kinestetiske sans?

  I mellomøret
  I muskler, sener, ledd
  I armer og ben

10. Er den kinestetiske sans trenbar?

  Ja
  Nei
  Kun i barneårene inntil den motoriske gullalder

11. Er den vestibulære sans trenbar?

  Ja
  Nei
  Kun i barneårene inntil den motoriske gullalder

12. Hvilket utsagn er mest forenlig med den kinestetiske sans?

  Se
  Hør etter
  Kjenn etter

13. Hva menes med baning av bevegelse?

  Instruktøren viser et korrekt øvingsbilde
  Instruktøren fører utøveren inn i bevegelsen
  Instruktøren viser en bevegelse samtidlig som utøveren gjennomfører bevegelsen

14. Hva er den absolutte terskel?

  Det maksimum av energi som skal til for å aktivere et gitt sansesystem
  Den absolutte øvre grense  sok skal til for å aktivere et gitt sansesystem
  Det minimum av energi som skal til for å aktivere et gitt sansesystem

15. Hva menes med forskjellsterskelen?

  Den minste forskjell mellom stimuli som kan oppfattes
  Den minste forskjell mellom to stimuloobjekt som kan oppfattes
  Den minste forskjell mellom to sanseinntrykk som kan oppfattes

16. Har sosial fasilitering en positiv eller negativ innvirkning på prestasjoner?

  Positiv
  Negativ
  Begge deler

17. Hva er perseptuell konstans?

  Et individs evne til å persipere et objekt som er relativt konstant til tross for skiftende sansepåvirkninger
  Et individs evne til å persipere stimulus som er relativt konstant til tross for skiftende sansepåvirkninger
  Et individs evne til å persipere et objekt som er relativt konstant til tross for skiftende indre påvirkninger

18. Lokaliseringskonstans er:

  Tendensen til å oppfatte tingene på samme sted selv om vi forflytter oss
  Tendensen til å oppfatte tingene på samme sted selv om tingene forflytter seg
  Begge deler

19. Hva er bevegelsestid?

  Den tid som medgår fra den første indikasjon på bevegelse til avslutningen av bevegelsen
  Den tiden som går fra presentasjonen av stimulus til bevegelsen starter
  Den tiden som går fra den første indikasjon på bevegelse til  bevegelsen starter

20. Hva menes med imitasjonstrening?

  Å imitere en annen utøver
  Trening som er mest mulig lik den egentlige idretten
  Modellæring